Regulamin

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy dokument wraz z polityką prywatności, określają zasady korzystania z serwisu PracaSport.pl.
 2. Definicje
  1. “Formularz” - formularz zgłoszeniowy lub kontaktowy udostępniony w Serwisie Usługodawcy wypełniany przez Usługobiorcę i wysyłany za pomocą systemów teleinformatycznych. 
  2. “Polityka Prywatności” - należy przez nią rozumieć Politykę Prywatności stanowiącą część warunków korzystania z Serwisu.
  3. “Serwis” - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.pracasport.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający Usługobiorcom poszukiwanie pracowników, a Użytkownikom poszukiwanie pracy.
  4. “Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukującą pracowników za pośrednictwem Serwisu.
  5. “Usługodawca” - oznacza właściciela Serwisu, firmę PWS posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP z siedzibą w Poznaniu, adres e-mail: kontakt@pracasport.pl.
  6. “Użytkownik’ - oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności określa zasady świadczenia usług w zakresie sprzedaży ofert pracy i ogłoszeń na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego PracaSport.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Serwis świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem. 
  3. Rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
  4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści w stopce na dole na stronie głównej Serwisu.
  5. W kwestiach nie objętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa.
 4. Warunki świadczonych usług
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi w postaci:
   1. Przyjmowania ogłoszeń od Usługobiorcy.
   2. Udostępniania Formularzy umożliwiających dodanie ogłoszenia rekrutacyjnego oraz podstawowych informacji o rekrutującej firmie.
   3. Publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych oraz podstawowych informacji o rekrutującej firmie.
   4. Usługi pomocnicze związane ze świadczeniem usług wymienionych w punktach 4.1.1-4.1.3.
  2. Zakres funkcjonalny usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w punkcie 4.1 powyżej może ulegać zmianom w związku z ciągłym rozwojem Serwisu oraz indywidualnym oczekiwaniom Usługobiorcy. Takie zmiany są komunikowane Usługobiorcy bezpośrednio i nie stanowią zmiany Regulaminu.
  3. Wymagania techniczne wobec systemu teleinformatycznego Usługobiorcy niezbędne do współpracy z Serwisem Usługodawcy to: 
   1. Dostęp do urządzenia za pomocą którego możliwe jest korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
   2. Połączenie z siecią Internet. 
   3. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, w tym przeglądarka powinna akceptować pliki cookie.
   4. Posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego adresu poczty elektronicznej
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów z Usługobiorcą
  1. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą  zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Usługobiorcy płatności za umieszczenie w Serwisie ogłoszenia.
  2. W przypadku, gdy Usługobiorca skorzysta z oferty nieodpłatnego umieszczenia ogłoszenia rekrutacyjnego w Serwisie Usługodawcy, umowa o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Usługobiorcę i Usługodawcę zgody na zamieszczenie takiego ogłoszenia w Serwisie.
  3. Umowa z Usługobiorcą zostaje zawarta na czas realizacji przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku usług odpłatnych Usługodawca zachowuje całość uiszczonych na jego rzecz opłat.
  4. Wypowiedzenie Umowy przez Usługobiorcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy kontakt@pracasport.pl, a przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy wskazany przed zawarciem umowy, lub na dowolny, inny adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę lub Usługodawcę drugiej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Umieszczenie i usunięcie ogłoszenia rekrutacyjnego
  1. Ogłoszenie o pracę Usługobiorca zgłasza przez wypełnienie jednego z dwóch formularzy na stronie https://www.pracasport.pl/dodaj-ogloszenie.
  2. Pierwszy formularz dotyczy nieodpłatnych ogłoszeń o których mowa w punkcie 5.2 regulaminu. Drugi formularz dotyczy płatnych ogłoszeń o których mowa w punkcie 5.1 regulaminu.
  3. Formularz ogłoszenia wypełnić może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy.
  4. Ogłoszenie powinno zawierać realną i legalną ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy. Informacje podane w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe i nie mogą wprowadzać Użytkowników w błąd.
  5. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie ogłoszeń będących ofertami kupna lub sprzedaży, w tym w szczególności handlu rzeczami, których obrót jest zakazany przez prawo.
  6. Usługodawca jest uprawniony do poprawiania ogłoszenia, w szczególności błędów ortograficznych, językowych oraz stylistycznych.ogłoszenia.
  7. Ogłoszenie płatne jest publikowane w Serwisie po wypełnieniu formularza oraz zaksięgowaniu płatności, uiszczonej przez Usługobiorcę zgodnie z punktem5.1 regulaminu, na rachunku bankowym Usługodawcy. Co do zasady publikacja następuje w ciągu 48h od zaksięgowania płatności.
  8. Ogłoszenie darmowe jest jest publikowane w Serwisie po wypełnieniu formularza oraz weryfikacji jego treści przez Usługodawcę. Co do zasady publikacja następuje w ciągu 48h od wypełnienia formularza przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić publikacji darmowego ogłoszenia bez podania przyczyny.
  9. Opublikowane ogłoszenie będzie dostępne przez okres 30 dni od chwili jego opublikowania w Serwisie.
  10. Usługodawca może odmówić publikacji ogłoszenia o pracę lub usunąć opublikowane wcześniej ogłoszenie o pracę, jeżeli narusza ono Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zawiera treści bezprawne lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
  11. Usługobiorca może poprosić o wprowadzenie zmiany do zatwierdzonego i opublikowanego ogłoszenia po uprzednim kontakcie i ustaleniu ich zakresu z Usługodawcą. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca może edytować lub usunąć ogłoszenie.
 7. Dokonywanie płatności za umieszczenie ogłoszenia
  1. Z zastrzeżeniem punktu 7.5. poniżej, Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy odpłatnie. Cena za publikację jest określona w cenniku, dostępnym pod adresem: https://www.pracasport.pl/dodaj-ogloszenie. Ceny są kwotami netto i należy do nich doliczyć VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa. Usługobiorca może również otrzymać indywidualną ofertę cenową od Usługodawcy.
  2. Płatność może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności online Stripe lub bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej na rzecz Usługobiorcy.
  3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Stripe, w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu płatności, Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę VAT i przekaże ją Usługobiorcy w formacie pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
  4. Jeśli Usługobiorca podejmie decyzję o niepublikowaniu opłaconego ogłoszenia o pracę lub usunięciu opublikowanego ogłoszenia,, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny lub jej obniżenie.
  5. W przypadku o którym mowa w punkcie 5.2. Regulaminu, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę nieodpłatnie. Dla uniknięcia wątpliwości, nieodpłatne świadczenie usługi dotyczy wyłącznie konkretnego ogłoszenia, w stosunku, do którego Usługodawca zaoferował Usługobiorcy nieodpłatną usługę.
  6. Usługodawca nie pobiera opłat od Użytkowników, którzy odwiedzają Serwis i nie korzystają z usług publikacji płatnego ogłoszenia.
 8. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń rekrutacyjnych przygotowanych przez Usługobiorcę.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd Użytkowników przez błędne informacje w ogłoszeniach rekrutacyjnych zamieszczone przez Usługobiorcę.
  3. Jeśli Usługobiorca podał błędne dane (w szczególności: adres e-mail, adres strony kontaktowej, adres rekrutacyjnego formularza) na które wysyłane mają być zgłoszenia aplikacyjne przez Użytkowników, to Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usług.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść aplikacji rekrutacyjnych nadesłanych przez Użytkowników.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za liczbę oraz jakość zgłoszeń rekrutacyjnych nadesłanych przez Użytkowników.
  6. Usługodawca nie gwarantuje aplikującym na ogłoszenia Użytkownikom, że Usługobiorca odpowie na ich zgłoszenia.
  7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewykonania lub zaprzestania świadczenia im usług, z zastrzeżeniem szkody powstałej z winy umyślnej Usługodawcy.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawa do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnych do jego dalszego funkcjonowania. 
 9. Prawa autorskie
  1. Usługobiorca potwierdza, że: treść ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do znaków graficznych i słownych, nazw handlowych użytych w ogłoszeniu.
  2. Usługobiorca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na czas określony (czas wykonywania usługi) na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych, w tym logo podanych w ogłoszeniu w celu realizacji przez Usługodawcę usługi. 
  3. Usługobiorca udziela Serwisowi niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych, w tym logo w ramach Serwisu, listy referencyjnej oraz w materiałach promocyjnych Serwisu w szczególności na kanałach social media Serwisu oraz z newsletterze.
  4. Licencja, o której mowa w punkach 9.2 oraz 9.3 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej licencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  5. Usługobiorcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie.
  6. Wszelkie rozwiązania technologiczne, treści tekstowe oraz materiały graficzne oraz inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących Usługodawcy.
  7. Wykorzystanie bez pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść, materiały graficzne oraz zawartość Serwisu, do którego prawa przysługują wyłącznie Usługodawcy, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością prawną.
 10. Reklamacje
  1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna być w formie pisemnej i zawierać co najmniej następujące informacje:
   1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko / nazwa firmy, nazwa adres poczty elektronicznej);
   2. opis przedmiotu reklamacji; 
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@pracasport.pl.
  5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie najpóźniej 7 dni od daty ich otrzymania. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę wysyłając wiadomość na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w reklamacji.
  6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.   
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych: kandydatów tj. Użytkowników Serwisu, którzy zaaplikowali na jego ogłoszenie o pracę.
  2. Na Usługobiorcy jako na administratorze danych osobowych ciąży wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec Użytkowników - kandydatów zgodnie z art. 12-14 RODO.
  3. Usługobiorca jako administrator danych osobowych, zgodnie z punktem 11.2. powyżej, powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz klauzule zgody pod formularzem aplikacyjnym na jego ogłoszenie w Serwisie.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, realizacji, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych osobowych Usługobiorców opisane zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnej w Serwisie Usługodawcy pod adresem: https://pracasport.pl/polityka-prywatnosci. Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdego Usługobiorcy oraz Użytkownika korzystającego z Serwisu Usługodawcy.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny bez żadnych ograniczeń na stronie Serwisu pod adresem: https://pracasport.pl/regulamin i obowiązuje bezterminowo.
  2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie Usługodawcy.
  4. O zmianach w Regulaminie oraz dacie ich wejścia w życie Usługodawca powiadomi Usługobiorcę, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie Usługodawcy.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od serwisu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia usług przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.