Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.
  2. PracaSport.pl uznaje prywatność wszystkich podmiotów przeglądających Serwis Internetowy (https://pracasport.pl), zwanych dalej „ Użytkownikami” i zobowiązany jest chronić ich prywatność. PracaSport.pl może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Serwis i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.
  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Definicje
  1. “RODO” - oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. “Pliki Cookies” - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  3. “Serwis” - strona internetowa dostępna pod adresem https://www.pracasport.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający Usługobiorcom poszukiwanie pracowników, a Użytkownikom poszukiwanie pracy.
  4. “Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukującą pracowników za pośrednictwem Serwisu.
  5. “Usługodawca” - oznacza właściciela Serwisu, firmę PWS posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP z siedzibą w Poznaniu, adres e-mail: kontakt@pracasport.pl.
  6. “Użytkownik’ - oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis.
 3. Przetwarzanie danych osobowych, zakres danych i administrator
  1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  2. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Korzystanie z Serwisu nie jest obowiązkowe, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zapisania się na newsletter.
  4. Przetwarzamy następujące dane osobowe Użytkowników: adres IP, informacje uzyskiwane za pośrednictwem Plików Cookies oraz adresy e-mail (wyłącznie od osób zapisanych dobrowolnie i świadomie na newsletter).
  5. Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przetwarzane w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu – ulepszania funkcjonowania oraz optymalizacji Serwisu oraz podnoszenia jakości świadczonych usług (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP) oraz w Plikach Cookies są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Serwis.
  7. Dane osobowe Usługobiorców wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobey fizycznej, osobey prawnej lub innego podmiout posiadającego zdolność prawną, niebędącego konsumentem, poszukującego pracowników za pośrednictwem Serwisu.
  8. Przetwarzamy następujące dane osobowe Usługobiorców: adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, nazwa firmy, adres firmy, numer rachunku bankowego, NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wskazanie niektórych danych może okazać się konieczne w celu skorzystania z usług Serwisu. W tym celu Usługobiorca wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Usługodawcę do wykonania zamówionej usługi.
  9. Formularze zaproponowane Usługobiorcy na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Serwisie. W tym celu Usługobiorca wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 
  10. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 4. Cel i okres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Usługodawców za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników i Usługobiorców, dla celów świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych. 
  2. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców przetwarzane są przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi w Serwisie do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika lub Usługobiorcę. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu jest przede wszystkim zgoda udzielana przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi przez Serwis – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Prawa Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie może się zwrócić bezpośrednio do Usługodawcy z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
  2. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Serwisu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail kontakt@pracasport.pl.
  3. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. Usługodawca przekazuje dane Użytkowników pozyskiwane w Serwisie wyłącznie Zaufanym Partnerom Usługodawcy, którzy wykorzystują dane za zgodą i w celach określonych przez Użytkownika. Listy Zaufanych Partnerów Usługodawcy dostępne są w Ustawieniach zaawansowanych. Dane przekazywane partnerom dotyczą wyłącznie informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem plików Cookies lub innych podobnych technologii, przy czym każdy z Użytkowników może samodzielnie zdecydować komu i w jakim celu jego dane zostaną przekazane z poziomu Ustawień zaawansowanych. 
  2. Ze względów technicznych Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w imieniu Usługodawcy i wyłącznie w celach określonych przez Usługodawce.
  3. Zgoda na wykorzystanie danych dla niektórych z Zaufanych Partnerów Usługodawcy związana może być z transferem danych do innych państw trzecich (nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń.
 7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Serwisu nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, poza wykorzystywaniem plików Cookies i innych podobnych technologii na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam (tworzenie profilu spersonalizowanych reklam i treści, wybór spersonalizowanych reklam i treści).
 8. Ochrona danych
  1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Usługodawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
  2. Dane o szczególnym znaczeniu  przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.