Urzędnik

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej 3 – letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o sporcie, o pożytku publicznym i wolontariacie, prawo zamówień publicznych oraz KPA,
 • praktyczna znajomość rozporządzeń oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa,
 • bardzo dobra znajomość zasad działania miejskich instytucji sportu,
 • znajomość zagadnień dotyczących sportu w Rzeszowie,
 • bardzo dobra znajomość zasad działania polskich związków sportowych,
 • biegła znajomość obsługi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook),
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, rzetelność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • koordynacja procesu wdrażania systemu EZD w Wydziale oraz współpraca z zespołem odpowiedzialnym za elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Urzędzie,- opracowywanie planu dotacji z budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu sportu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami w kwestii realizacji oraz rozliczania dotacji na zadania sportowe,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu Miasta Rzeszowa w zakresie działalności Wydziału,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych Wydziału,
 • współudział przy realizacji zamówień publicznych w części dotyczącej Wydziału,
 • współpraca z Komisją Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa,
 • współpraca ze Społeczną Radą Sportu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego oraz komputerowego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy zawodowej (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu – Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 6 marca 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres – Rynek 1, 35- 064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie Art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie podanych danych osobowych wykraczających poza unormowane przepisami prawa.

 4. Odbiorcami będą osoby zapoznające się z wynikami naboru na stronie BIP Urzędu Miasta lub tablicy ogłoszeń.

 5. W przypadku zatrudnienia w wyniku naboru dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w aktach osobowych przez okres 10 lat. Dane osobowe pozostałych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a następnie dokumenty zawierające te dane zostaną komisyjnie zniszczone.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d. cofnięcia zgody w zakresie w jakim została wyrażona,

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne
Opublikowano 27 lutego 2023

Najnowsze oferty pracy

Akademia Piłkarska Reissa
Akademia Piłkarska Reissa
🇵🇱 7 lokalizacji🗂️ Praca dodatkowa🏢 Stacjonarna💰 300 zł - 4800 zł
Klub Sportowy ALPHA GYM
🇵🇱 Warszawa🗂️ Praca dodatkowa🏢 Stacjonarna💰 3700 zł - 10 000 zł
Uniwersytet Warszawski
🇵🇱 Polska💼 Pełny etat🏢 Stacjonarna
Nie przegap wymarzonej pracy!
Najlepsze oferty co wtorek na Twoim mailu.