Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

Miejsce wykonywania pracy:\ Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie ul. Zawadzkiego 3\ 42-693 Krupski Młyn

Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania obowiązkowe:

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:\ a) posiadają obywatelstwo polskie,\ b) legitymują się wykształceniem wyższym w zakresie: kulturoznawstwa lub sportu\ i turystyki lub sportu i rekreacji lub zarządzania zasobami ludzkimi,\ c) opracują pisemną koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji\ w Krupskim Młynie,\ d) posiadają znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,\ e) nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,\ f) nie byli karani dyscyplinarnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,\ g) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,\ h) posiadają dobry stan zdrowia wymagany do zajmowania w/w stanowiska,\ i) posiadają co najmniej 3-letni staż pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Kandydaci zamierzający przystąpić do konkursu składają własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. Do wniosku kandydaci zobowiązani są dołączyć:

a)  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisaneodręcznie,

b)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępnyw BIP Urzędu Gminy),

c)  kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,

d)  opracowaną na piśmie koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportui Rekreacji w Krupskim Młynie,

e)  podpisane oświadczenia (druk dostępny w BIP Urzędu Gminy):- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne,\

 • o niekaralności dyscyplinarnej i że nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,- że nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,\
 • o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia procedury konkursowej,

f) zaświadczenia lub kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenia zawodowe: co najmniej 3 - letni staż pracy, potwierdzony:

 • kserokopiami świadectw pracy, gdzie stosunek pracy został zakończony lub - zaświadczeniem w przypadku trwającego stosunku pracy lub udokumentowanym okresem prowadzenia działalności gospodarcze o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Do wniosku można dołączyć również: dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego, z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie” w terminie do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 14:00 lub przesłać listownie na adres urzędu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Krupski Młyn. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

 1. a)  do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy powoła komisję konkursową i określi tryb jej pracy,
 2. b)  konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 3. c)  otwarcie wniosków nastąpi w dniu 23 lipca 2024 r. bez udziału kandydatów,
 4. d)  rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 30 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9. O czasie ich przeprowadzenia kandydacizostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. e)  kandydaci na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w KrupskimMłynie dokonają prezentacji swojej koncepcji zarządzania jednostką oraz odpowiedzą napytania członków komisji w czasie około 20 minut.
 6. f)  informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji PublicznejGminy Krupski Młyn oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn,
 7. g)  informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy KrupskiMłyn, pok. Nr 30,
 8. h)  zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 9. i)  przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi 31 lipca 2024 r.
Opublikowano 8 lipca 2024

Najnowsze oferty pracy

AKS ZŁY
🇵🇱 Warszawa🗂️ Praca dodatkowa🏢 Stacjonarna
3 dni temu
Better Collective Poland
🇵🇱 Kraków💼 Pełny etat🏡 Hybrydowa
4 dni temu
Akademia Piłkarska Reissa
🇵🇱 14 lokalizacji🗂️ Praca dodatkowa🏢 Stacjonarna
4 dni temu
Nie przegap wymarzonej pracy!
Najlepsze oferty co wtorek na Twoim mailu.