Regulamin konkursu 5. urodziny PracaSport.pl

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Nazwa konkursu

 1. Konkurs „5. urodziny PracaSport.pl” (dalej„Konkurs”) jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2. Organizator i Sponsor

 1. Organizatorem, Sponsorem i   i administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) Konkursu jest PracaSport.pl, (dalej „Organizator”).

2. Konkurs

2.1. Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej„Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w aplikacji Typeform.
 2. Konkurs trwa od 27.04.2018 r. do 06.05.2018 r.
 3. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Gdybyś mógł/mogła wprowadzić jedną zmianę w polskim sporcie, to co by to było?
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 5. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu i zaakceptował Regulamin jest związany jego postanowieniami oraz zobowiązany do ich przestrzegania.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  a) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta e-mail,
  b) zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą swym zachowaniem w prawa osób trzecich,
  c) prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu w sposób niedozwolony, prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  d) prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek.

2.3. Deklaracja Uczestnika

 1. Uczestnik oświadcza, że:
  a) Zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
  b) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

2.4. Dane osobowe

 1. Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, przetwarzane są w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora i administratora danych (Sponsora), na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym otrzymanie Nagrody. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 3. Dane osobowe Uczestnika przechowywane są w związku z przeprowadzeniem Konkursu tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

2.5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Nagroda zostanie przyznana 5 Uczestnikom, którzy  napiszą najciekawsze, w ocenie Komisji, odpowiedzi na pytanie otwarte.
 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa („Komisja”). Komisja składać się będzie z trzech osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone mailowo 08.05.2018

3. Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są kursy Akademii PracaSport.pl. Każdy o łącznej wartości 75,00 PLN (dalej „Nagroda”) .
 2. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Organizator zwolniony jest z obowiązku wydania zwycięzcy Konkursu Nagrody w przypadku, jeżeli z powodu podania przez tego zwycięzcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej Organizator nie będzie miał obiektywnej możliwości nawiązania kontaktu z tym zwycięzcą i przekazania Nagrody, w okresie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem.
 4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie przysługuje możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

4. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w elektronicznej na adres e-mail: kontakt@pracasport.pl  z dopiskiem „5. urodziny PracaSport.pl”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj. np. imię i nazwisko Uczestnika, adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.