Specjalista ds. IT

  • Pełny etat
  • Warszawa
  • Rekrutacja została zamknięta

Strona WWW Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. IT (nr ref. 11/2020) – umowa zlecenie, B2B

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo-badawczą działającą w obszarze sportu. Prowadzimy badania naukowe oraz badania diagnostyczne i wdrożeniowe w sporcie i dla potrzeb sportu.
Łączymy naukę ze sportem i sport z nauką.

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:

1) budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych należących do Instytutu, w miejscu i zdalnych;

2) bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz jego bieżąca konserwacja;

3) administrowanie siecią komputerową Instytutu: monitorowanie wydajności, zarządzanie urządzeniami aktywnymi i pasywnymi sieci, bieżące czynności konfiguracyjne, reakcja na uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu, optymalizacja wykorzystania zasobów przez systemy, opracowywanie nowych rozwiązań, opiniowanie wniosków dotyczących funkcjonowania, modyfikacji i rozbudowy systemu;

4) tworzenie kopii zapasowych, periodyczne testowanie ich poprawności i w razie potrzeby przywracanie danych systemów informatycznych oraz baz danych;

5) generowanie zestawów danych do raportów i zestawień dot. wykorzystania powierzonych systemów;

6) usuwanie usterek występujących w powierzonych systemach Instytutu we własnym zakresie lub nadzorowanie pracy serwisu zewnętrznego;

7) zarządzanie legalnością oprogramowania w Instytucie, monitorowanie licencji na komputerach, koordynacja licencji zbiorczych;

8) określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania;

9) udział w procedurach przetargowych, pomoc w przygotowaniu specyfikacji przetargowej, sprawdzanie ofert i otrzymanego sprzętu i oprogramowania;

10) współpraca z innymi działami w sprawach informatycznych, wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych;

11) aktualizacja treści na stronie Instytutu, w tym BIP;

12) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych;

13) zapewnienie by urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniały poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki;

14) zapewnienie by środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

15) wsparcie użytkowników końcowych w zakresie eksploatacji elementów infrastruktury informatycznej i oprogramowania (helpdesk).

Od kandydatów oczekujemy:

1) wykształcenia wyższego kierunkowego;

2) minimum trzyletniego doświadczenia na podobnym stanowisku;

3) znajomości przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji;

4) bardzo dobrej organizacji pracy;

5) umiejętności pracy w zespole;

6) rzetelności, sumienności i dokładności.

Oferujemy:

1) współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, B2B (elastyczne godziny pracy);

2) możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności;

3) miłą atmosferę pracy w dynamicznym zespole.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy przewiduje zatrudnienie 2 osób.

Dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny uwzględniający oczekiwania finansowe;

2) życiorys (CV);

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

Kandydaci aplikujący na stanowisko specjalista ds. IT, proszeni są o składanie dokumentów:

– w formie papierowej, osobiście w sekretariacie IS–PIB, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór –  specjalista ds. IT, nr ref. 11/2020”

lub

– pocztą elektroniczną na adres: [email protected] wpisując w temacie „Nabór – specjalista ds. IT nr ref. 11/2020”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu zakreślonego na dzień 01.06.2020 r., do godziny 7:00. Liczy się data wpływu dokumentów złożonych w formie papierowej osobiście. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą elektroniczną za datę jego złożenia uważa się datę otrzymania wiadomości elektronicznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REKRUTACJI

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalista ds. IT  w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 11/2020).

2.  Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel.: (22) 569 99 99, e-mail: [email protected]

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: [email protected]

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: (1) imienia i nazwiska, (2) daty urodzenia, (3) danych kontaktowych, (4) informacji o wykształceniu, (5) informacji o kwalifikacjach zawodowych, (6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, odbywać się będzie na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazanych powyżej przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o dołączenie jej do dokumentów o treści:

„Ja, …………………(imię i nazwisko), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie w ramach naboru na stanowisko specjalista ds. IT w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 11/2020) na cele związane z procesem rekrutacji.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji.

7. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.

8.       Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, o których mowa w 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury na oferowane stanowisko.

9. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

10.  Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

11. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

12. Szczegółowe informacje na temat przysługujących  Ci praw i sposobu z nich skorzystania dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Instytut/RODO.

Znasz już Akademię PracaSport.pl?
Jeśli pracujesz w sporcie lub jest to Twoim celem, nasza platforma edukacyjna jest właśnie dla Ciebie. Już ponad 1000 osób wzięło udział w internetowych kursach dla branży sportowej. Uczymy praktycznych aspektów z zakresu marketingu, dziennikarstwa, social media czy efektywnej pracy. Ponad 98% uczestników poleciłoby kurs swoim znajomym! Kliknij tutaj i wybierz czego chcesz się nauczyć.