Asystent w Zakładzie Fizjologii

 • Pełny etat
 • Warszawa
 • Rekrutacja została zamknięta

Witryna internetowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Sportu – Państwowy Instytutu Badawczy (zwany dalej IS–PIB), poszukuje pracownika na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii, będącym jednostką organizacyjną IS–PIB.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta:

 • inicjowanie i prowadzenie twórczej działalności badawczej polegającej na rozwiązywaniu problemów naukowych w obszarze fizjologii wysiłku fizycznego;
 • upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez publikacje naukowe oraz popularno-naukowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym, aktywny udział w konferencjach, seminariach, sympozjach;
 • stałe śledzenie osiągnięć nauki krajowej i światowej w pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • wdrażanie i utrzymywanie w laboratoriach systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowania;
 • wykonywanie analiz, badań laboratoryjnych, ocen, ekspertyz, konsultacji i innych usług dla zainteresowanych podmiotów;
 • prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych wspierających działalność badawczo-naukową Instytutu;
 • dbałość o gotowość i stan techniczny aparatury badawczej w komórce organizacyjnej;
 • wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania Instytutu, w tym działalności usługowej.

2.      Zakres wymagań formalnych wobec kandydata:

 • legitymuje się tytułem magistra fizjoterapii (lub pokrewne);
 • posiadanie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę naukową;
 • dorobek publikacyjny w recenzowanych czasopismach naukowych z punktacją Impact Factor (IF);
 • zebrany materiał badawczy w stopniu umożliwiającym otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • osoba dyspozycyjna w związku z wykonywaniem badań wyjazdowych;

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w jednostce naukowej lub naukowo-dydaktycznej o profilu obejmującym problematykę sportu lub/i rehabilitacji ruchowej;
 • znajomość metodyki badań wysiłkowych i obsługi aparatury pomiarowej do testów wysiłkowych;
 • znajomość problematyki badawczej z zakresu fizjologii sportu w tym zagadnień zastosowania pomiarów spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w diagnostyce wysiłkowej zawodników;
 • staże zawodowe w klubach sportowych;
 • mile widziany staż zawodniczy lub trenerski oraz inicjatywa własna w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem sportowym.

3.      Wykaz wymaganych dokumentów, których kopie (skany), winny zostać złożone przez kandydata:

 • list motywacyjny uwzględniający oczekiwania finansowe;
 • życiorys;
 • uwierzytelniona kopia lub odpis dyplomu lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego;
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje – pierwsza strona);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (w języku polskim) ;
 • oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego.

4.      Termin, forma i miejsce składania zgłoszeń wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Kandydaci aplikujący do konkursu proszeni są o składanie dokumentów:

– w formie papierowej, osobiście w sekretariacie IS–PIB, bądź pocztą na adres: 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16, II piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta (nr. ref.7/2021/K)”.

– w formie elektronicznej na adres e-mail praca@insp.pl, wpisując w temacie  „Konkurs na stanowisko asystenta (nr. ref.7/2021/K)”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do nieprzekraczalnego terminu określonego na dzień
28.06.2021 r., do godziny 9:00. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę jego złożenia uważa się datę stempla placówki pocztowej operatora publicznego.

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REKRUTACJI

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko naukowe asystenta w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 7/2021/K).

2.  Administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel.: (22) 569 99 99, e-mail: insp@insp.waw.pl.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iodo@insp.waw.pl.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie: (1) imienia i nazwiska, (2) daty urodzenia, (3) danych kontaktowych, (4) informacji o wykształceniu, (5) informacji o kwalifikacjach zawodowych, (6) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, odbywać się będzie na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazanych powyżej przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o dołączenie jej do dokumentów o treści:

„Ja, ……………..…………(imię i nazwisko), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie w ramach konkursu na stanowisko asystenta  w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym (nr ref. 7/2021/K) na cele związane z procesem rekrutacji.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Ciebie aplikacji.

7.  Administrator przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.

8. Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, o których mowa w 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania Twojej kandydatury na oferowane stanowisko.

9. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

11. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje na temat przysługujących  Ci praw i sposobu z nich skorzystania dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce Instytut/RODO

Znasz już Akademię PracaSport.pl?
Jeśli pracujesz w sporcie lub jest to Twoim celem, nasza platforma edukacyjna jest właśnie dla Ciebie. Już ponad 1000 osób wzięło udział w internetowych kursach dla branży sportowej. Uczymy praktycznych aspektów z zakresu marketingu, dziennikarstwa, social media czy efektywnej pracy. Ponad 98% uczestników poleciłoby kurs swoim znajomym! Kliknij tutaj i wybierz czego chcesz się nauczyć.