Analityk Sportowy w Dziale Bukmacherskim

Witryna internetowa TOTALbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.

Firma TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. jest legalną, polską firmą bukmacherską, działają w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów. Na rynku wyróżnia się jakością, zgodną z zachodnimi standardami. W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje kandydata na stanowisko:

Zakres obowiązków na tym stanowisku:

 • Przygotowywanie oferty kursowej oraz monitorowanie oferty zakładów live,
 •  Kontrola i analiza ryzyka,
 • Analiza gry i aktywności klientów,
 • Monitorowanie rynku zakładów bukmacherskich w zakresie zakładów live,
 • Wprowadzanie nowych produktów do oferty oraz rozwijanie bieżących produktów,
 • Realizacja przyjętej strategii firmy oraz Działu Bukmacherskiego,
 • Współpraca z Działem Marketingu, tworzenie zakładów specjalnych,
 • Współpraca z Biurem Obsługi Klienta.

Oczekiwania od kandydatów:

 • Znajomość branży bukmacherskiej,
 • Pasja i wszechstronna wiedza z obszaru sportu,
 • Znajomość metod statystycznych oraz wiedza na temat rachunku prawdopodobieństwa,
 • Zdolności analitycznego myślenia,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy i święta,
 • Umiejętność obsługi komputera (m.in pakiet MS Office),
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • Komunikatywność,
 • Zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej
 • Dostęp do kart sportowych
 • Elastyczny grafik oraz pracę zdalną
 • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
 • Pozytywną atmosferę

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@totalbet.pl z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko Analityk Sportowy.

Warunkiem koniecznym do udziału w naszym procesie rekrutacyjnym jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat administratora danych osobowych oraz przysługujących Ci praw dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, które znajdziesz tutaj:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji jest spółka Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. (KRS: 0000662497), (dalej „Administrator“). Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Państwu praw: iod@totalbet.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora,

– przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora (w przypadku wyrażenia zgody),

– przeprowadzenia obecnych i przyszłych procesów rekrutacji przez podmioty należące do grupy (w przypadku wyrażenia zgody).

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

– przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy oraz innych ustawach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. ochrona przed roszczeniami,

– zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych:

– Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z grupy, Totalbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o. udostępni Państwa dane osobowe dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

– Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

6. W przypadku, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

– żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych,

– żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

– żądania ograniczenia  przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;

– żądanie przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać  w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe.

– Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych – szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku  po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa praw i wolności,

Lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych – w każdej chwili  macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

8. Szczegółowe informacje:

– Rodzaje informacji, których podanie jest od wymagane wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, np. dotyczących zatrudniania cudzoziemców, czy prowadzenia gier hazardowych. W przypadku niepodania tych danych, prowadzenie rekrutacji może być utrudnione lub niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

– Państwa dane osobowe zebrane wyłącznie na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego przez okres niezbędny do prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego i okres po zakończeniu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane przetwarzane będą tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione wszczętym postępowaniem lub zaistniałym ryzykiem wszczęcia postępowania w związku z dochodzeniem roszczeń w związku z procesem rekrutacyjnym. Po upływie tego okresu oraz okresu przedawnienia roszczeń lub możliwości ich egzekwowania, Państwa dane osobowe będą usuwane.

– Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane są przez Administratora do czasu wycofania zgody.

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych danych osobowych nie będzie miało miejsca ich profilowanie.

10. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw można skierować korespondencję: na piśmie – pod adres:  ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub mailowo pod adres:  iod@totalbet.pl

11. Przy realizacji Państwa uprawnień, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, że składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

12. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę totalbet.pl.